Skip to Content

Lectio Năm A

Lectio Divina: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (A)

thanhtamchuagiesu_a.jpg
Thứ Sáu, 23 Tháng 6, 2017

 

1)  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Thánh Thần,

Lectio Divina: Gioan 14:7-14, Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

Thứ Bảy, 13 Tháng 5, 2017

 

Thứ Bảy sau CN IV Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Gioan 6:22-29, Lễ Kính Thánh Giuse Thợ

Thứ Hai, 1 Tháng 5, 2017

Mùa Phục Sinh

Ga 6:22-29

 

1.  Lời nguyện mở đầu  

 

Lạy Thiên Chúa hằng sống của chúng con,

Lectio Divina: Gioan 3:1-8

Thứ Hai, 24 Tháng 4, 2017

Thứ Hai sau CN II Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Cha của chúng con,

Lectio Divina: Chúa Nhật III Phục Sinh (A)

3eastera.jpg
Chúa Nhật, 30 Tháng 4, 2017

Trên Đường Emmau

Đi tìm chìa khóa để hiểu được Kinh Thánh

Lc 24:13-35

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, Máccô 8:34-9:1

Thứ Sáu, 17 Tháng 2, 2017

 

Tuần VI Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut