Skip to Content

Lectio Năm A

Lectio Divina: Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, Máccô 8:34-9:1

Thứ Sáu, 17 Tháng 2, 2017

 

Tuần VI Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con,

Lectio Divina: Đức Mẹ Lộ Đức, Máccô 8:1-10

Thứ Bảy, 11 Tháng 2, 2017

 

Tuần V Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha, xin Cha hãy trông nom gia đình Cha

Lectio Divina: Thánh Tôma Aquinô, Máccô 4:35-41

Thứ Bảy, 28 Tháng 1, 2017

 

Tuần III Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và hằng sống,

Lectio Divina: Máccô 3:20-21

Thứ Bảy, 21 Tháng 1, 2017

 

Tuần II Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,

Lectio Divina: Mátthêu 4:12-17, 23-25

Thứ Bảy, 7 Tháng 1, 2017

 

Mùa Giáng Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, xin để cho ánh sáng huy hoàng của Chúa chiếu rọi trong chúng con,

Lectio Divina: Gioan 1:43-51

Thứ Năm, 5 Tháng 1, 2017

 

Mùa Giáng Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng sống,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut