Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Thánh Gioan Tẩy Giả bị Trảm Quyết

Gioan bị Trảm Quyết.jpg
Thứ Hai, 29 Tháng 8, 2016

Mùa Thường Niên                                            

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha chúng con,

Xin Cha giúp cho chúng con đi tìm các giá trị

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (C)

CN22TN C.jpg
Chúa Nhật, 28 Tháng 8, 2016

 

Dụ ngôn chỗ trên nhất và chỗ rốt hết:

Vì hễ ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống

Lc 14:1, 7-14

 

1.  Lắng Nghe Lời Chúa

 

a)  Lời nguyện mở đầu:

 

Lạy Chúa, tất cả chúng con có một nỗi khao khát được lắng nghe Chúa, và Chúa biết điều

Lectio Divina: Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Vương

Thứ Hai, 22 Tháng 8, 2016

 

Mùa Thường Niên                                            

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Cha của chúng con,

Lectio Divina: Thánh Batôlômêo Tông Đồ

Bartholomew.jpg
Thứ Tư, 24 Tháng 8, 2016

 

Mùa Thường Niên                                              

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha,

Xin giúp chúng con tìm kiếm các giá trị

Lectio Divina: Chúa Nhật XXI Thường Niên (C)

CN21TN C.jpg
Chúa Nhật, 21 Tháng 8, 2016

 

Cánh cửa hẹp và ơn gọi các dân ngoại  

Lc 13:22–30 

 

1.  Bài Đọc

 

a)  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha, chúng con đến trước nhan thánh Người, bởi vì chúng con không biết làm thế nào

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung (C)

CN2-ChayB.jpg
Thứ Bảy, 6 Tháng 8, 2016

 

Việc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa

Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang

Mc 9:2-10

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut