Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (C)

CN17TN C.jpg
Chúa Nhật, 24 Tháng 7, 2016

Lời cầu nguyện của Thầy   

Lời cầu nguyện của các môn đệ  

Lc 11:1 – 13

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Cha là Đấng hay thương xót,

Lectio Divina: Mátthêu 7:15-20

Thứ Tư, 22 Tháng 6, 2016

Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên               

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Cha nhân từ,

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (C)

CN16TN C.jpg
Chúa Nhật, 17 Tháng 7, 2016

Maria và Máctha, bạn của Chúa Giêsu   

Phần tốt hơn đã được Maria chọn là phần nào?  

Lc 10:34–42

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (C)

CN15TN C.jpg
Chúa Nhật, 10 Tháng 7, 2016

Dụ ngôn người Samaria nhân lành

Ai là anh em của tôi?

Lc 10:25-37

 

1.  BÀI ĐỌC

 

a) Lời nguyện mở đầu:

 

Lời nguyện của Chân Phước Giorgio Preca

Lectio Divina: Chúa Nhật XIV Thường Niên (C)

CN14TN C.jpg
Chúa Nhật, 3 Tháng 7, 2016

Bảy mươi hai môn đệ được sai đi.

Gầy dựng lại đời sống cộng đoàn

Lc 10:1-12, 17-20

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)

CN13TN C.jpg
Chúa Nhật, 26 Tháng 6, 2016

Tiến trình khó khăn trong việc thành lập các môn đệ.

Làm thế nào để được tái sinh

Lc 9:51–62

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut