Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio: Chúa Nhật XIII Thường Niên

Chúa Nhật, 27 Tháng 6, 2010

Nỗi khó khăn trong việc tạo dựng các môn đệ. Lucas 9,51-62

Làm cách nào để sống lại lần nữa

Lc 9:51–62

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut