Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Thánh Gioakim và Anna, Song Thân Đức Mẹ

Thứ Ba, 26 Tháng 7, 2016

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên                     

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con,

Lectio Divina: Thánh Giacôbê Tông Đồ

Thứ Hai, 25 Tháng 7, 2016

Mùa Thường Niên                                            

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Chúa chúng con,

Lectio Divina: Thánh Maria Mađalêna

st-mary-magdalene.jpg
Thứ Sáu, 22 Tháng 7, 2016

Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên            

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Chúa chúng con,

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (C)

CN17TN C.jpg
Chúa Nhật, 24 Tháng 7, 2016

Lời cầu nguyện của Thầy   

Lời cầu nguyện của các môn đệ  

Lc 11:1 – 13

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Cha là Đấng hay thương xót,

Lectio Divina: Mátthêu 7:15-20

Thứ Tư, 22 Tháng 6, 2016

Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên               

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Cha nhân từ,

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (C)

CN16TN C.jpg
Chúa Nhật, 17 Tháng 7, 2016

Maria và Máctha, bạn của Chúa Giêsu   

Phần tốt hơn đã được Maria chọn là phần nào?  

Lc 10:34–42

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut