Skip to Content

Liên hệ

Các bạn muốn liên hệ và tìm hiểu về Ơn Gọi Dòng Cát Minh có thể liên hệ với Linh mục đặc trách về ơn gọi qua email ongoicatminh@gmail.com

Hay Quí vị có thể dùng form dưới để liên lạc với chúng tôiby Dr. Radut