LỊCH CÔNG GIÁO 2017
(
với Các Thánh Cát Minh và Tử Đạo VN)

 

Tháng Giêng 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa Nhật

01

Tr

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ Trọng
Ds 6:22-27 and Gl 4:4-7 Tv 67:2-3, 5, 6, 8 Lc 2:16-21

4-12 Bính Thân

Thứ Hai

02

Tr

Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1, 2-3, 3-4 Ga 1:19-28

5-12

Thứ Ba

03

Tr

Thứ Ba Trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:29 3:6 Tv 98:1, 3-4, 5-6 Ga 1:29-34
(CM) Thánh Kuriakos Elias Chavara, Linh mục (Lễ Nhớ)

6-12

Thứ Tư

04

Tr

Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10 Tv 98:1, 7-8, 9 Ga 1:35-42

7-12

Thứ Năm

05

Tr

Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2, 3, 4, 5 Ga 1:43-51

8-12

Thứ Sáu

06

Tr

Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13, 14-15, 19-20 Mc 1:7-11

9-12

Thứ Bẩy

07

Tr

Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2, 3-4, 5, 6, 9 Ga 2:1-12
(TĐVN) Thánh Giuse Tuân, Giáo dân.

10-12

Chúa Nhật

08

Tr

Lễ Hiển Linh. Lễ Trọng
Is 60:1-6 Tv 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 Ep 3:2-3a, 5-6 Mt 2:1-12
(CM) Thánh Peter Thomas, Giám mục (Lễ Kính)

11-12

Thứ Hai

09

Tr

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa. Lễ Trọng
Is 42:1-4, 6-7 Tv 29:1-2, 3-4, 3b+9b-10 * Cv 10:34-38 Mt 3:13-17
(CM) Thánh Andrew Corsini, Giám mục (Lễ Kính)
Thánh Vịnh Tuần 1

12-12

Thứ Ba

10

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 1:1-6 Tv 97:1-2, 6-7, 9 Mc 1:14-20

13-12

Thứ Tư

11

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12 Tv 8:2, 5, 6-7, 8-9 Mc 1:21-28

14-12

Thứ Năm

12

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18 Tv 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 Mc 1:29-39

15-12

Thứ Sáu

13

X

Thánh Hilary, Gmtsht
Dt 3:7-14 Tv 95:6-7, 8-9, 10-11 Mc 1:40-45
(TĐVN) Thánh Đaminh Ấn Khảm, Lư trưởng. Luca Th́n và Giuse Tả, Cai đội.

16-12

Thứ Bẩy

14

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5, 11 Tv 78:3, 4, 6-7, 8 Mc 2:1-12

17-12

Chúa Nhật

15

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 49: 3, 5-6 Tv 40:2+4, 7-8a, 8b-9, 10 1 Cr 1:1-3 Ga 1:29-34
Thánh Vịnh Tuần 2

18-12

Thứ Hai

16

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16 Tv 19:8, 9 10, 15 Mc 2:13-17

19-12

Thứ Ba

17

Tr

Thánh Antôn, Ab
Dt 5:1-10 Tv 110:1, 2, 3, 4 Mc 2:18-22

20-12

Thứ Tư

18

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 6:10-20 Tv 111:1-2, 4-5, 9-10 Mc 2:23-28

21-12

Thứ Năm

19

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3, 15-17 Tv 110:1, 2, 3, 4 Mc 3:1-6

22-12

Thứ Sáu

20

X

Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
Dt 7:25 hay 8:6 Tv 40:7-8, 8-9, 10, 17 Mc 3:7-12
(CM) Chân Phước Angelo Paoli, Linh mục, (Lễ Nhớ)

23-12

Thứ Bẩy

21

Đ

Thánh Agnes, Đttđ
Dt 8:6-13 Tv 85:8, 10, 11-12, 13-14 Mc 3:13-19

24-12

Chúa Nhật

22

X

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Is 8:23b—9:3 Tv 27:1, 4, 13-14 1 Cr 1:10-13, 17 Mt 4:12-23 hay 4:12-17
Thánh Vịnh Tuần 3
(TĐVN) Thánh Mathêu Anphongsô Đậu và Phanxicô Tế, Lm.

25-12

Thứ Hai

23

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 9:2-3, 11-14 Tv 47:2-3, 6-7, 8-9 Mc 3:20-21

26-12

Thứ Ba

24

Tr

Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 9:15, 24-28 Tv 98:1, 2-3, 3-4, 5-6 Mc 3:22-30

27-12

Thứ Tư

25

Tr

Thánh Phalô, Tông Đồ trở lại
Dt 10:1-10 Tv 40:2, 4, 7-8, 10, 11 Mc 3:31-35

28-12

Thứ Năm

26

Tr

Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:11-18 Tv 110:1,2,3,4 Mc 4:1-20

29-12

Thứ Sáu

27

X

Thánh Angela Merici, Đt
Dt 10:19-25 Tv 24:1-2, 3-4, 5-6 Mc 4:21-25
(CM) Thánh Enrique de Osso y Cervello, (OCD), Linh mục (Lễ Nhớ)

30-12

Thứ Bẩy

28

Tr

Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 10:32-39 Tv 37:3-4, 5-6, 23-24, 39-40 Mc 4:26-34
Mùng Một Tết Âm Lịch

1-1 Đinh Dậu

Chúa Nhật

29

X

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Xp 2:3, 3:12-13 Tv 146:6-7, 8-9a, 9b-10 1 Cr 1:26-31 Mt 5:1-12a
Thánh Vịnh Tuần 4
(CM) Chân Phước Archangela Girlani, Trinh nữ (Lễ Nhớ)

2-1

Thứ Hai

30

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:1-2, 8-19 Lc 1:69-70, 71-72, 73-75 Mc 4:35-41
(TĐVN) Thánh Tôma Khuông, Lm.

3-1

Thứ Ba

31

Tr

Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 11:32-40 Tv 31:20, 21, 22, 23, 24 Mc 5:1-20

4-1

Tháng Hai 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

01

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 12:1-4 Tv 22:26-27, 28, 30, 31-32 Mc 5:21-43
(CM) Chân Phước Candelaria của Thánh Giuse, Trinh nữ (Lễ Nhớ)

5-1 Đinh Dậu

Thứ Năm

02

Tr

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh. Lễ Trọng
Dt 12:4-7, 11-15 Tv 103:1-2, 13-14, 17-18 Mc 6:1-6
(TĐVN) Thánh Têôphan Viên - Linh Mục

6-1

Thứ Sáu

03

X

Thánh Blase, Gmtsht; Ansgar, Gm
Dt 12:18-19, 21-24 Tv 48:2-3, 3-4, 9, 10-11 Mc 6:7-13

7-1

Thứ Bẩy

04

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:1-8 Tv 27:1, 3, 5, 8-9 Mc 6:14-29

8-1

Chúa Nhật

05

X

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 58:7-10 Tv 112:4-5, 6-7, 8-9 1 Cr 2:1-5 Mt 5:13-16
Thánh Vịnh Tuần 1

9-1

Thứ Hai

06

Đ

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Dt 13:15-17, 20-21 Tv 23:1-3, 3-4, 5, 6 Mc 6:30-34

10-1

Thứ Ba

07

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:1-19 Tv 104:1-2, 5-6, 10, 12, 24, 35 Mc 6:53-56

11-1

Thứ Tư

08

X

Thánh Jerome Emiliani
St 1:20 hay 2:4 Tv 8:4-5, 6-7, 8-9 Mc 7:1-13

12-1

Thứ Năm

09

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9, 15-17 Tv 104:1-2, 27-28, 29-30 Mc 7:14-23

13-1

Thứ Sáu

10

Tr

Thánh Scholastica, Đt
St 2:18-25 Tv 128:1-2, 3, 4-5 Mc 7:24-30

14-1

Thứ Bẩy

11

X

Đức Mẹ Lộ Đức
St 3:1-8 Tv 32:1-2, 5, 6, 7 Mc 7:31-37

15-1

Chúa Nhật

12

X

Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Hc 15:16-21 Tv 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34 1 Cr 2:6-10 Mt 5:17-37 hay 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37
Thánh Vịnh Tuần 2

16-1

Thứ Hai

13

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 3:9-24 Tv 90:2, 3-4, 5-6, 12-13 Mc 8:1-10
(TĐVN) Thánh Laurensô Hưởng và Phaolô Lê Văn Lộc, Lm.

17-1

Thứ Ba

14

Tr

Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 4:1-15, 25 Tv 50:1, 8, 16-17, 20-21 Mc 8:11-13

18-1

Thứ Tư

15

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 6:5-8; 7:1-5, 10 Tv 29:1-2, 3-4, 3, 9-10 Mc 8:14-21

19-1

Thứ Năm

16

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 8:6-13, 20-22 Tv 116:12-13, 14-15, 18-19 Mc 8:22-26

20-1

Thứ Sáu

17

X

Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ
St 9:1-13 Tv 102:16-18, 19-21, 29, 22-23 Mc 8:27-33

21-1

Thứ Bẩy

18

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 11:1-9 Tv 33:10-11, 12-13, 14-15 Mc 8:34 hay 9:1

22-1

Chúa Nhật

19

X

Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 19:1-2, 17-18 Tv 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13 1 Cr 3:16-23 Mt 5:38-48
Thánh Vịnh Tuần 3

23-1

Thứ Hai

20

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Dt 11:1-7  Tv 145:2-3, 4-5, 10-11 Mc 9:2-13

24-1

Thứ Ba

21

X

Thánh Phêrô Damian, Gmtsht
Hc 1:1-10 Tv 93:1, 1-2, 5 Mc 9:14-29

25-1

Thứ Tư

22

Tr

Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
Hc 2:1-11 Tv 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40 Mc 9:30-37

26-1

Thứ Năm

23

Đ

Thánh Polycarp, Gmtđ
Hc 4:11-19 Tv 119:165, 168, 171, 172, 174, 175 Mc 9:38-40

27-1

Thứ Sáu

24

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 5:1-8 Tv 1:1-2, 3, 4, 6 Mc 9:41-50

28-1

Thứ Bẩy

25

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Hc 6:5-17 Tv 119:12, 16, 18, 27, 34, 35 Mc 10:1-12

29-1

Chúa Nhật

26

X

Chúa Nhật Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Is 49:14-15 Tv 62:2-3, 6-7, 8-9 1 Cr 4:1-5 Mt 6:24-34
Thánh Vịnh Tuần 4

1-2

Thứ Hai

27

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 17:1-15 Tv 103:13-14, 15-16, 17-18 Mc 10:13-16

2-2

Thứ Ba

28

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Tám Mùa Quanh Năm
Hc 17:19-27 Tv 32:1-2, 5, 6, 7 Mc 10:17-27

3-2

Tháng Ba 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

01

Tm

Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18 / 2 Cr 5:20-6:2 Tv 51:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 Mt 6:1-6, 16-18

4-2 Đinh Dậu

Thứ Năm

02

Tm

Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18 / 2 Cr 5:20-6:2 Tv 51:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 Mt 6:1-6, 16-18

5-2

Thứ Sáu

03

Tm

Chân Phước Katharine Drexel, Đt
Ge 2:12-18 / 2 Cr 5:20-6:2 Tv 51:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 Mt 6:1-6, 16-18

6-2

Thứ Bẩy

04

Tm

Thánh Casimir
Ge 2:12-18 / 2 Cr 5:20-6:2 Tv 51:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 Mt 6:1-6, 16-18

7-2

Chúa Nhật

05

Tm

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
St 2:7-9; 3:1-7 Tv 51:3-4, 5-6, 12-13, 14+17 Rm 5:12-19 hay 5:12, 17-19 Mt 4:1-11
Thánh Vịnh Tuần 1

8-2

Thứ Hai

06

Tm

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
Lv 19:1-2, 11-18 Tv 19:8, 9, 10, 15 Mt 25:31-46

9-2

Thứ Ba

07

Tm

Thánh Perpetua và Felicity, Tđ
Is 55:10-11 Tv 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19 Mt 6:7-15

10-2

Thứ Tư

08

Tm

Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ
Gnh 3:1-10 Tv 51:3-4, 12-13, 18-19 Lc 11:29-32

11-2

Thứ Năm

09

Tm

Thánh Frances thành Rôma, Tu Sĩ
Es C 12, 14-16, 23-25 Tv 138:1-2, 2-3, 7-8 Mt 7:7-12

12-2

Thứ Sáu

10

Tm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
Ed 18:21-28 Tv 130:1-2, 3-4, 4-6, 7-8 Mt 5:20-26

13-2

Thứ Bẩy

11

Tm

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay
Đnl 26:16-19 Tv 119:1-2, 4-5, 7-8 Mt 5:43-48
(TĐVN) Thánh Đaminh Cẩm, Lm.

14-2

Chúa Nhật

12

Tm

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
St 12:1-4a Tv 33:4-5, 18-19, 20+22 2 Tm 1:8b-10 Mt 17:1-9
Thánh Vịnh Tuần 2

15-2

Thứ Hai

13

Tm

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
Đn 9:4-10 Tv 79:8, 9, 11, 13 Lc 6:36-38

16-2

Thứ Ba

14

Tm

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
Is 1:10, 16-20 Tv 50:8-9, 16-17, 21, 23 Mt 23:1-12

17-2

Thứ Tư

15

Tm

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
Gr 18:18-20 Tv 31:5-6, 14, 15-16 Mt 20:17-28

18-2

Thứ Năm

16

Tm

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay
Gr 17:5-10 Tv 1:1-2, 3, 4, 6 Lc 16:19-31

19-2

Thứ Sáu

17

Tm

Thánh Patrick, Tiến Sĩ
St 37:3-4, 12-13, 17-28 Tv 105:16-17, 18-19, 20-21 Mt 21:33-43, 45-46

20-2

Thứ Bẩy

18

Tm

Thánh Cyril đệ Jerusalem, Gmtsht
Mic 7:14-15, 18-20 Tv 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 Lc 15:1-3, 11-32

21-2

Chúa Nhật

19

Tm

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Xh 17:3-7 Tv 95:1-2, 6-7, 8-9 Rm 5:1-2, 5-8 Ga 4:5-42 hay 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42
Thánh Vịnh Tuần 3

22-2

Thứ Hai

20

Tr

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria. Lễ Trọng
2 V 5:1-15 Tv 42:2-3; 43:3-4 Lc 4:24-30
(CM) Chân Phước Francis Palau y Quer, (OCD), Linh mục (Lễ Nhớ)

23-2

Thứ Ba

21

Tm

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Đn 3:25, 34-43 Tv 25:4-5, 6-7, 8-9 Mt 18:21-35

24-2

Thứ Tư

22

Tm

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Đnl 4:1, 5-9 Tv 147:12-13, 15-16, 19-20 Mt 5:17-19

25-2

Thứ Năm

23

Tm

Thánh Turibius đệ Mogrovejo, Gm
Gr 7:23-28 Tv 95:1-2, 6-7, 8-9 Lc 11:14-23

26-2

Thứ Sáu

24

Tm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10 Tv 81:6-8, 8-9, 10-11, 14, 17 Mc 12:28-34

27-2

Thứ Bẩy

25

Tr

Lễ Truyền Tin. Lễ Trọng
Hs 6:1-6 Tv 51:3-4, 18-19, 20-21 Lc 18:9-14

28-2

Chúa Nhật

26

Tm

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a Tv 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 Ep 5:8-14 Ga 9:1-41 hay 1, 6-9, 13-17, 34-38
Thánh Vịnh Tuần 4

29-2

Thứ Hai

27

Tm

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
Xh 17:1-7 Tv 95:1-2, 6-7, 8-9 Ga 4:5-42

30-2

Thứ Ba

28

Tm

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21 Tv 30:2, 4, 5-6, 11-13 Ga 4:43-54

1-3

Thứ Tư

29

Tm

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9, 12 Tv 46:2-3, 5-6, 8-9 Ga 5:1-3, 5-16

2-3

Thứ Năm

30

Tm

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15 Tv 145:8-9, 13-14, 17-18 Ga 5:17-30

3-3

Thứ Sáu

31

Tm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14 Tv 106:19-20, 21-22, 23 Ga 5:31-47

4-3

Tháng Tư 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

01

Tm

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1, 12-22 Tv 34:17-18, 19-20, 21, 23 Ga 7:1-2, 10, 25-30

5-3 Đinh Dậu

Chúa Nhật

02

Tm

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:12-14 Tv 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Rm 8:8-11 Ga 11:1-45 hay 3-7, 17, 20-27, 33b-45
Thánh Vịnh Tuần 1
(TĐVN) Thánh Đaminh Tước, Lm.

6-3

Thứ Hai

03

Tm

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay
Gr 11:18-20 Tv 7:2-3, 9-10, 11-12 Ga 7:40-53

7-3

Thứ Ba

04

Tm

Thánh Isidore, Gmtsht
Mic 7:7-9 Tv 27:1, 7-8, 8-9, 13-14 Ga 9:1-41

8-3

Thứ Tư

05

Tm

Thánh Vincentê Ferrer, Lm
Đn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 Tv 23:1-3, 3-4, 5, 6 Ga 8:1-11 hay 8:12-20 hay 13:41-62 

9-3

Thứ Năm

06

Tm

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9 Tv 102:2-3, 16-18, 19-21 Ga 8:21-30
(TĐVN) Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Lm.

10-3

Thứ Sáu

07

Tm

Thánh Gioan Baotixita đệ Salê, Lm
Đn 3:14-20, 91-92, 95 Đn 3:52, 53, 54, 55, 56 Ga 8:31-42
(TĐVN) Thánh Phêrô Lựu, Lm.

11-3

Thứ Bẩy

08

Tm

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9 Tv 105:4-5, 6-7, 8-9 Ga 8:51-59

12-3

Chúa Nhật

09

Đ

Chúa Nhật Lễ Lá
Mt 21:1-11 Is 50:4-7 Tv 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24 Pl 2:6-11 Mt 26:14—27:66 hay 27:11-54
Thánh Vịnh Tuần 2

13-3

Thứ Hai

10

Tm

Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-9 - 36:5-11 - Hb 9:11-15 - Ga 12:1-11

14-3

Thứ Ba

11

Tm

Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-7 hay 71:1-14 -1 Cr 1:18-31 - Ga 12:20-36

15-3

Thứ Tư

12

Tm

Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9a hay 70 - Hb 12:1-3 - Ga 13:21-32

16-3

Thứ Năm

13

Tr

Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3ab, 6a, 8b-9 Tv 89:21-22, 25, 27 Kh 1:5-8 Lc 4:16-21 Bc- Xh 12:1-8, 11-14 Tv 116:12-13, 15-16, 17-18 1 Cr 11:23-26 Ga 13:1-15

17-3

Thứ Sáu

14

Đ

Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:13—53:12 Tv 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25 Dt 4:14-16; 5:7-9 Ga 18:1—19:42

18-3

Thứ Bẩy

15

Tr

Thứ Bảy Tuần Thánh - Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11 Tvalm 118:1-2, 16-17, 22-23 Mt 28:1-10

19-3

Chúa Nhật

16

Tr

Chúa Nhật Phục Sinh. Lễ Trọng
cts 10:34a, 37-43 Tv 118:1-2, 16-17, 22-23 Cl 3:1-4 hay 1 Cr 5:6b-8 Ga 20:1-9

20-3

Thứ Hai

17

Tr

Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh. Lễ Trọng
Cv 2:14, 22-32 Tv 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11 Mt 28:8-15
(CM) Chân Phước Baptist Spagnoli, Linh mục (Lễ Nhớ)

21-3

Thứ Ba

18

Tr

Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh. Lễ Trọng
Cv 2:36-41 Tv 33:4-5, 18-19, 20, 22 Ga 20:11-18

22-3

Thứ Tư

19

Tr

Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh. Lễ Trọng
Cv 3:1-10 Tv 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 Lc 24:13-35

23-3

Thứ Năm

20

Tr

Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh. Lễ Trọng
Cv 3:11-26 Tv 8:2, 5, 6-7, 8-9 Lc 24:35-48

24-3

Thứ Sáu

21

Tr

Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh. Lễ Trọng
Cv 4:1-12 Tv 118:1-2, 4, 22-24, 25-27 Ga 21:1-14

25-3

Thứ Bẩy

22

Tr

Thứ Bẩy trong Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh. Lễ Trọng
Cv 4:13-21 Tv 118:1, 14-15, 16-18, 19-21 Mc 16:9-15

26-3

Chúa Nhật

23

Tr

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Ḷng Từ Bi Chúa. Lễ Trọng
cts 2:42-47 Tv 118:2-4, 13-15, 22-24 1 Pr 1:3-9 Ga 20:19-31
(CM) Chân Phước Teresa Mary của Manetti Cross, (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

27-3

Thứ Hai

24

Tr

Thánh Fidelis đệ Sigmaringen, Lmtđ
Cv 4:23-31 Tv 2:1-3, 4-6, 7-9 Ga 3:1-8
Thánh Vịnh Tuần 2

28-3

Thứ Ba

25

Đ

Thánh Máccô, Thánh Sử
Cv 4:32-37 Tv 93:1, 1-2, 5 Ga 3:7-15

29-3

Thứ Tư

26

Tr

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26 Tv 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 Ga 3:16-21

1-4

Thứ Năm

27

Tr

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33 Tv 34:2, 9, 17-18, 19-20 Ga 3:31-36

2-4

Thứ Sáu

28

Tr

Thánh Phêrô Chanel, LmTđ
Cv 5:34-42 Tv 27:1, 4, 13-14 Ga 6:1-15
(TĐVN) Thánh Phaolô Khoan, Lm. Phêrô Hiếu và Gioan Baotixita Thành, Thày giảng.

3-4

Thứ Bẩy

29

Tr

Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 6:1-7 Tv 33:1-2, 4-5, 18-19 Ga 6:16-21

4-4

Chúa Nhật

30

Tr

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
cts 2:14, 22-33 Tv 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11 1 Pr 1:17-21 Lc 24:13-35
Thánh Vịnh Tuần 3
(TĐVN) Thánh Giuse Tuân, Lm.

5-4

Tháng Năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai

01

Tr

Thánh Giuse Thợ
Cv 7:518:1 Tv 31:3-4, 6-7, 8, 17, 21 Ga 6:30-35
(TĐVN) Thánh Augustinô Đông và Gioan Alôsiô Hương, Lm.

6-4 Đinh Dậu

Thứ Ba

02

Tr

Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 8:1-8 Tv 66:1-3, 4-5, 6-7 Ga 6:35-40
(TĐVN) Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ.

7-4

Thứ Tư

03

Đ

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 8:26-40 Tv 66:8-9, 16-17, 20 Ga 6:44-51

8-4

Thứ Năm

04

Tr

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20 Tv 117:1, 2 Ga 6:52-59

9-4

Thứ Sáu

05

Tr

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 9:31-42 Tv 116:12-13, 14-15, 16-17 Ga 6:60-69

10-4

Thứ Bẩy

06

Tr

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18 Tv 42:2-3; 43:3-4 Ga 10:1-10 hay 10:11-18

11-4

Chúa Nhật

07

Tr

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
cts 2:14a, 36-41 Tv 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 1 Pr 2:20b-25 Ga 10:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4

12-4

Thứ Hai

08

Tr

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 12:2413:5 Tv 67:2-3, 5, 6, 8 Ga 12:44-50
(CM) Chân Phước Aloysius Rabatà, Linh mục (Lễ Nhớ)

13-4

Thứ Ba

09

Tr

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25 Tv 89:2-3, 21-22, 25, 27 Ga 13:16-20
(TĐVN) Thánh Giuse Hiển, Lm.
(CM) Thánh George Preca, Linh mục (Lễ Nhớ)

14-4

Thứ Tư

10

Tr

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33 Tv 2:6-7, 8-9, 10-11 Ga 14:1-6

15-4

Thứ Năm

11

Tr

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52 Tv 98:1, 2-3, 3-4 Ga 14:7-14
(TĐVN) Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm, Lái buôn.

16-4

Thứ Sáu

12

Tr

Thánh Nereus và Achilleus, Pancras, Tđ
Cv 14:5-18 Tv 115:1-2, 3-4, 15-16 Ga 14:21-26

17-4

Thứ Bẩy

13

Tr

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28 Tv 145:10-11, 12-13, 21 Ga 14:27-31

18-4

Chúa Nhật

14

Tr

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
cts 6:1-7 Tv 33:1-2, 4-5, 18-19 1 Pr 2:4-9 Ga 14:1-12
Thánh Vịnh Tuần 1

19-4

Thứ Hai

15

Tr

Thánh Isidore, Nông Dân
Cv 15:7-21 Tv 96:1-2, 2-3, 10 Ga 15:9-11

20-4

Thứ Ba

16

Tr

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31 Tv 57:8-9, 10-12 Ga 15:12-17
(CM) Thánh Simon Stock, Tu Sĩ (Lễ Nhớ)

21-4

Thứ Tư

17

Tr

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10 Tv 100:1-2, 3, 5 Ga 15:18-21

22-4

Thứ Năm

18

Tr

Thánh Gioan I, Ghtđ
Cv 16:11-15 Tv 149:1-2, 3-4, 5-6, 9 Ga 15:2616:4

23-4

Thứ Sáu

19

Tr

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34 Tv 138:1-2, 2-3, 7-8 Ga 16:5-11

24-4

Thứ Bẩy

20

Tr

Thánh Bernardine đệ Siena, Lm
Cv 17:15, 2218:1 Tv 148:1-2, 11-12, 12-14, 14 Ga 16:12-15

25-4

Chúa Nhật

21

Tr

Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
cts 8:5-8, 14-17 Tv 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20 1 Pr 3:15-18 Ga 14:15-21
Thánh Vịnh Tuần 2

26-4

Thứ Hai

22

Tr

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18 Tv 47:2-3, 4-5, 6-7 Ga 16:20-23
(TĐVN) Thánh Micae Hồ Đ́nh Hy, Quan Thái Bộc và Laurensô Ngôn, Giáo dân.
(CM) Thánh Joachina de Vedruna, Tu sĩ (Lễ Nhớ)

27-4

Thứ Ba

23

Tr

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28 Tv 47:2-3, 8-9, 10 Ga 16:23-28

28-4

Thứ Tư

24

Tr

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8 Tv 68:2-3, 4-5, 6-7 Ga 16:29-33

29-4

Thứ Năm

25

Tr

Venerable Bede, Lmts; Grêgôriô VII, Gh; Maria Mađalêna de Pazzi, Đt
Cv 20:17-27 Tv 68:10-11, 20-21 Ga 17:1-11
(TĐVN) Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, Thày giảng.
(CM) Thánh Mary Magdalene de 'Pazzi, Trinh nữ (Lễ Kính)

30-4

Thứ Sáu

26

Tr

Thánh Philip Neri, Lm
Cv 20:28-38 Tv 68:29-30, 33-35, 35-36 Ga 17:11-19
(TĐVN) Thánh Gioan Hoan, Lm. và Matthêu Nguyễn Văn Phượng, Trùm họ.

1-5

Thứ Bẩy

27

Tr

Thánh Augustinô đệ Canterbury, Gm
Cv 22:30; 23:6-11 Tv 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11 Ga 17:20-26
(TĐVN) Thánh Phaolô Hạnh, Giáo dân.

2-5

Chúa Nhật

28

Tr

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Lễ Trọng
cts 1:1-11 Tv 47:2-3, 6-7, 8-9 Ep 1:17-23 Mt 28:16-20

3-5

Thứ Hai

29

Tr

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20, 30-31 Tv 11:4, 5, 7 Ga 21:20-25
Thánh Vịnh Tuần 3
(CM) Chân Phước Elia của Thánh Clement, (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

4-5

Thứ Ba

30

Tr

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Dt 1:1-6 Tv 97:1-2, 6-7, 9 Mc 1:14-20

5-5

Thứ Tư

31

Tr

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Dt 2:5-12 Tv 8:2, 5, 6-7, 8-9 Mc 1:21-28

6-5

Tháng Sáu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

01

Đ

Thánh Justin, Tđ
Dt 2:14-18 Tv 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 Mc 1:29-39
(TĐVN) Thánh Giuse Túc, Giáo Dân.

7-5 Đinh Dậu

Thứ Sáu

02

Tr

Thánh Marcellinus và Phêrô, Tđ
Dt 3:7-14 Tv 95:6-7, 8-9, 10-11 Mc 1:40-45
(TĐVN) Thánh Đaminh Ninh, Giáo dân.

8-5

Thứ Bẩy

03

Đ

Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Dt 4:1-5, 11 Tv 78:3, 4, 6-7, 8 Mc 2:1-12
(TĐVN) Thánh Phaolô Đổng, Giáo dân.

9-5

Chúa Nhật

04

Đ

Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ Trọng
St 11:1-9 hay Xh 19:3-8a, 16-20b hay Ed 37:1-14 hay Ge 3:1-5 Tv 104:1-2, 24+35, 27-28, 29b-30 Rm 8:22-27 Ga 7:37-39 Bn -cts 2:1-11 Tv 104:1+24, 29-30, 31+34 1 Cr 12:3b-7, 12-13 Ga 20:19-23 Bn -cts 2:1-11 Tv 104:1+24, 29-30, 31+34 hay Gl 5:16-25 hay Ga 15:26-27; 16:12-15

10-5

Thứ Hai

05

Đ

Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 1:1-2; 2:1-9 Tv 112:1-2, 34, 5-6 Mc 12:1-12
(TĐVN) Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm. Đaminh Toái và Đaminh Huyện, giáo dân.
Thánh Vịnh Tuần 1

11-5

Thứ Ba

06

X

Thánh Norbert, Gm
Tb 2:9-14 Tv 112:1-2, 7-8, 9 Mc 12:13-17
(TĐVN) Thánh Phêrô Dũng, Phêrô Thuần và Vinh Sơn Dương, Giáo dân.

12-5

Thứ Tư

07

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 3:1-11, 16 Tv 25:2-4, 4-5, 6-7, 8-9 Mc 12:18-27

13-5

Thứ Năm

08

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 6:11; 7:1, 9-14; 8:4-7 Tv 128:1-2, 3, 4-5 Mc 12:28-34

14-5

Thứ Sáu

09

X

Thánh Ephrem, Phó Tế Tiến Sĩ
Tb 11:5-15 Tv 146:2, 7, 8-9, 9-10 Mc 12:35-37

15-5

Thứ Bẩy

10

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Chín Mùa Quanh Năm
Tb 12:1, 5-15, 20 Tb 13:2, 6 Mc 12:38-44

16-5

Chúa Nhật

11

Tr

Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ Trọng
Xh 34:4b-6, 8-9 Đn 3:52, 53, 54, 55 2 Cr 13:11-13 Ga 3:16-18

17-5

Thứ Hai

12

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 1:1-7 Tv 34:2-3, 4-5, 6-7,8-9 Mt 5:1-12
(TĐVN) Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Nicôlaô Bùi Đức Thể, Binh sĩ.
(CM) Chân Phước Hilary Januszewski, Linh mục tử đạo (Lễ Nhớ)
Thánh Vịnh Tuần 2

18-5

Thứ Ba

13

Tr

Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 1:18-22 Tv 119:129, 130, 131, 132, 133, 135 Mt 5:13-16

19-5

Thứ Tư

14

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 3:4-11 Tv 99:5, 6, 7, 8, 9 Mt 5:17-19
(CM) Thánh Elisha, Tiên Tri (Lễ Nhớ)

20-5

Thứ Năm

15

Tr

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa. Lễ Trọng
Đnl 8:2-3, 14b-16a Tv 147:12-13, 14-15, 19-20 1 Cr 10:16-17 Ga 6:51-58

21-5

Thứ Sáu

16

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 4:7-15 Tv 116:10-11, 15-16, 17-18 Mt 5:27-32
(TĐVN) Thánh Đaminh Nguyên, Đaminh Nh́, Đaminh Mạo, Vinh Sơn Tường và Anrê Tường, Giáo dân.

22-5

Thứ Bẩy

17

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Mười Mùa Quanh Năm
2 Cr 5:14-21 Tv 103:1-2, 3-4, 8-9, 11-12 Mt 5:33-37
(TĐVN) Thánh Phêrô Đa, Giáo dân.

23-5

Chúa Nhật

18

X

Chúa Nhật Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Xh 19:2-6a Tv 100:1-2, 3, 5 Rm 5:6-11 Mt 9:36—10:8
Thánh Vịnh Tuần 3

24-5

Thứ Hai

19

X

Thánh Romuald, Tu Viện Trường
2 Cr 6:1-10 Tv 98:1, 2-3, 3-4 Mt 5:38-42
Thánh Vịnh Tuần 3

25-5

Thứ Ba

20

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Cr 8:1-9 Tv 146:2, 5-6, 7, 8-9 Mt 5:43-48

26-5

Thứ Tư

21

Tr

Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 9:6-11 Tv 112:1-2, 3-4, 9 Mt 6:1-6, 16-18

27-5

Thứ Năm

22

X

Thánh Phaolôinô thành Nola, Gm; Gioan Fisher, GmTđ và Tôma More, Tđ
2 Cr 11:1-11 Tv 111:1-2, 3-4, 7-8 Mt 6:7-15

28-5

Thứ Sáu

23

Tr

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ Trọng
Đnl 7:6-11 Tv 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+10 1 Ga 4:7-16 Mt 11:25-30

29-5

Thứ Bẩy

24

Tr

Sinh Nhật Thánh Gioan. Lễ Trọng
2 Cr 12:1-10 Tv 34:8-9, 10-11, 12-13 Mt 6:24-34

1-6

Chúa Nhật

25

X

Chúa Nhật Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:10-13 Tv 69:8-10, 14+17, 33-35 Rm 5:12-15 Mt 10:26-33
Thánh Vịnh Tuần 4

2-6

Thứ Hai

26

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 12:1-9 Tv 33:12-13, 18-19, 20, 22 Mt 7:1-5
(TĐVN) Thánh Đaminh Minh, Gm. Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, Thày giảng.

3-6

Thứ Ba

27

X

Thánh Cyril thành Alexandria, Gmtđ
St 13:2, 5-18 Tv 15:2-3, 3-4, 5 Mt 7:6, 12-14
(TĐVN) Thánh Tôma Toán, Thày giảng.

4-6

Thứ Tư

28

Đ

Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 15:1-12, 17-18 Tv 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 Mt 7:15-20

5-6

Thứ Năm

29

Đ

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ. Lễ Trọng
St 16:1-12, 15-16 Tv 106; 1-2, 3-4, 4-5 Mt 7:21-29

6-6

Thứ Sáu

30

X

Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma
St 17:1, 9-10, 15-22 Tv 128:1-2, 3, 4-5 Mt 8:1-4
(TĐVN) Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, Lm.

7-6

Tháng Bẩy 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bẩy

01

X

Chân Phước Junipero Serra, Lm Ḍng
St 18:1-15 Lc 1:46-47, 48-49, 50, 53, 54-55 Mt 8:5-17

8-6 Đinh Dậu

Chúa Nhật

02

X

Chúa Nhật Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
2 Vs 4:8-11, 14-16a Tv 89:2-3, 16-17, 18-19 Rm 6:3-4, 8-11 Mt 10:37-42
Thánh Vịnh Tuần 1

9-6

Thứ Hai

03

Đ

Thánh Tôma, Tông Đồ
St 18:16-33 Tv 103:1-2, 3-4, 8-9, 10-11 Mt 8:18-22
(TĐVN) Thánh Philippê Phan Văn Minh, Lm.

10-6

Thứ Ba

04

X

Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha
St 19:15-29 Tv 26:2-3, 9-10, 11-12 Mt 8:23-27
(TĐVN) Thánh Giuse Uyển, Thày giảng.
(CM) Chân Phước Maria Crocifissa Curcio, Trinh nữ (Lễ Nhớ)

11-6

Thứ Tư

05

X

Thánh Antôn Zaccaria, Lm
St 21:5, 8-20 Tv 34:7-8, 10-11, 12-13 Mt 8:28-34

12-6

Thứ Năm

06

X

Thánh Maria Goretti, Đttđ
St 22:1-19 Tv 115:1-2, 3-4, 5-6, 8-9 Mt 9:1-8

13-6

Thứ Sáu

07

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67 Tv 106:1-2, 3-4, 4-5 Mt 9:9-13
(CM) Chân Phước Anne of Thánh Bartholomew, (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

14-6

Thứ Bẩy

08

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 27:1-5, 15-29 Tv 135:1-2, 3-4, 5-6 Mt 9:14-17

15-6

Chúa Nhật

09

X

Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Dcr 9:9-10 Tv 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-14 Rm 8:9, 11-13 Mt 11:25-30
Thánh Vịnh Tuần 2
(CM) Chân Phước Jane Scopelli, Trinh nữ (Lễ Nhớ)

16-6

Thứ Hai

10

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 28:10-22 Tv 91:1-2, 3-4, 14-15 Mt 9:18-26
(TĐVN) Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thày giảng và Antôn Quỳnh, Trùm họ.

17-6

Thứ Ba

11

Tr

Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
St 32:23-33 Tv 17:1, 2-3, 6-7, 8, 15 Mt 9:32-38

18-6

Thứ Tư

12

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 41:55-57; 42:5-7, 17-24 Tv 33:2-3, 10-11, 18-19 Mt 10:1-7
(TĐVN) Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà thánh Đê), Giáo dân và Phêrô Khanh, Lm.
(CM) Thánh Louis và Zélie Martin, Thân Phụ của Thánh Therese HĐGS (Lễ Nhớ)

19-6

Thứ Năm

13

X

Thánh Henry
St 44:18-21, 23-29; 45:1-5 Tv 105:16-17, 18-19, 20-21 Mt 10:7-15
(CM) Thánh Têrêsa Giêsu 'de Los Andes (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

20-6

Thứ Sáu

14

Tr

Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
St 46:1-7, 28-30 Tv 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40 Mt 10:16-23

21-6

Thứ Bẩy

15

Tr

Thánh Bonaventure, Gmtsht
St 49:29-33; 50:15-24 Tv 105:1-2, 3-4, 6-7 Mt 10:24-33
(TĐVN) Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Lm. và Anrê Nguyễn Kim Thông, Thày giảng.

22-6

Chúa Nhật

16

X

Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:10-11 Tv 65:10, 11, 12-13, 14 Rm 8:18-23 Mt 13:1-23 hay 13:1-9
Thánh Vịnh Tuần 3
(CM) Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh (Lễ Trọng)

23-6

Thứ Hai

17

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 1:8-14, 22 Tv 124:1-3, 4-6, 7-8 Mt 10:34 hay 11:1
(CM) Chân Phước Teresa của Thánh Augustine và Các Bạn (OCD), trinh nữ Tử đạo (Lễ Nhớ)

24-6

Thứ Ba

18

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 2:1-15 Tv 69:3, 14, 30-31, 33-34 Mt 11:20-24
(TĐVN) Thánh Đaminh Đạo, Binh sĩ.

25-6

Thứ Tư

19

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:1-6, 9-12 Tv 103; 1-2, 3-4, 6-7 Mt 11:25-27

26-6

Thứ Năm

20

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 3:11-20 Tv 105:1, 5, 8-9, 24-25, 26-27 Mt 11:28-30
(TĐVN) Thánh Giuse An, Gm.
(CM) Thánh Ê-li, Tiên Tri (Lễ Trọng)

27-6

Thứ Sáu

21

X

Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts
Xh 11:10 hay 12:14 Tv 116:12-13, 15-16, 17-18 Mt 12:1-8
(TĐVN) Thánh Thánh Ignatiô Hy, Gm.

28-6

Thứ Bẩy

22

Tr

Thánh Maria Mađalêna
Xh 12:37-42 Tv 136:1, 23-24, 10-12, 13-15 Mt 12:14-21

29-6

Chúa Nhật

23

X

Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Kn 12:13, 16-19 Tv 86:5-6, 9-10, 15-16 Rm 8:26-27 Mt 13:24-43 hay 13:24-30
Thánh Vịnh Tuần 4

1-6

Thứ Hai

24

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:5-18 Xh 15:1-2, 3-4, 5-6 Mt 12:38-42
(TĐVN) Thánh Giuse Hiền, Lm.
(CM) Chân Phước John Soreth, Linh mục (Lễ Nhớ)

2-6

Thứ Ba

25

Đ

Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Xh 14:21 hay 15:1 Xh 15:8-9, 10, 12, 17 Mt 12:46-50

3-6

Thứ Tư

26

Tr

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 16:1-5, 9-15 Tv 78:18-19, 23-24, 25-26, 27-28 Mt 13:1-9

4-6

Thứ Năm

27

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 19:1-2, 9-11, 16-20 Đn 3:52, 53, 54, 55, 56 Mt 13:10-17
(CM) Chân Phước Titus Brandsma, Linh mục Tử đạo (Lễ Nhớ)

5-6

Thứ Sáu

28

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 20:1-17 Tv 19:8, 9, 10, 11 Mt 13:18-23
(TĐVN) Thánh Giuse Xuyên, Gm.
(CM) Thánh Pedro Poveda Castroverde, (OCD), Linh mục Tử đạo (Lễ Nhớ)

6-6

Thứ Bẩy

29

Tr

Thánh Mátta
Xh 24:3-8 Tv 50:1-2, 5-6, 14-15 Mt 13:24-30

7-6

Chúa Nhật

30

X

Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
1 V 3:5, 7-12 Tv 119:57+72, 76-77, 127-128, 129-130 Rm 8:28-30 Mt 13:44-52 hay 13:44-46
Thánh Vịnh Tuần 1

8-6

Thứ Hai

31

Tr

Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Xh 32:15-24, 30-34 Tv 106:19-20, 21-22, 23 Mt 13:31-35
(TĐVN) Thánh Phêrô Đoàn Công Quư, Lm. và Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo dân.

9-6

Tháng Tám 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

01

Tr

Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Xh 33:7-11; 34:5-9, 28 Tv 103:6-7, 8-9, 10-11, 12-13 Mt 13:35-43
(TĐVN) Thánh Bênađô Vơ Văn Duệ và Đaminh Nguyễn Văn Hạnh. Lm.

10-6 Đinh Dậu

Thứ Tư

02

X

Thánh Eusebius thành Vercelli, Gm
Xh 34:29-35 Tv 99:5, 6, 7, 9 Mt 13:44-46

11-6

Thứ Năm

03

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 40:16-21, 34-38 Tv 84:3, 4, 5-6, 8, 11 Mt 13:47-53

12-6

Thứ Sáu

04

Tr

Thánh Gioan Vianney, Lm
Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34-37 Tv 81:3-4, 5-6, 10-11 Mt 13:54-58

13-6

Thứ Bẩy

05

X

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà
Lv 25:1, 8-17 Tv 67:2-3, 5, 7-8 Mt 14:1-12

14-6

Chúa Nhật

06

Tr

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung. Lễ Trọng
Đn 7,9-10. 13-14; 2 Pr 1,16-19; Mc 9,2-10

15-6

Thứ Hai

07

X

Thánh Sixtus II, Gh và các Bạn Tử Đạo; Cajetan, Lm
Ds 11:4-15 Tv 81:12-13, 14-15, 16-17 Mt 14:13-21
(CM) Thánh Albert Trapani, Linh mục (Lễ Kính)

16-6

Thứ Ba

08

Tr

Thánh Đa Minhâ, Lm
Ds 12:1-13 Tv 51:3-4, 5-6, 6-7, 12-13 Mt 14:22-36

17-6

Thứ Tư

09

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 13:1-2, 25 hay 14:1, 26-29, 34-35 Tv 106:6-7, 13-14, 21-22, 23 Mt 15:21-28
(CM) Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá (OCD), Trinh nữ Tử đạo (Lễ Kính)

18-6

Thứ Năm

10

Đ

Thánh Lôrensô, Tstđ
Ds 20:1-13 Tv 95:1-2, 6-7, 8-9 Mt 16:13-23
(TĐVN) Thánh Giacôbê Mai Năm, Lm. và Antôn Nguyễn Hữu Mỹ, Lư trưởng.

19-6

Thứ Sáu

11

Tr

Thánh Clare, Đt
Đnl 4:32-40 Tv 77:12-13, 14-15, 16, 21 Mt 16:24-28

20-6

Thứ Bẩy

12

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Đnl 6:4-13 Tv 18:2-3, 3-4, 47, 51 Mt 17:14-20
(CM) Chân Phước Isidore Bakanja, Tử đạo (Lễ Nhớ)

21-6

Chúa Nhật

13

X

Chúa Nhật Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:9a, 11-13a Tv 85:9a+10, 11-12, 13-14 Rm 9:1-5 Mt 14:22-33
Thánh Vịnh Tuần 3

22-6

Thứ Hai

14

Đ

Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Đnl 10:12-22 Tv 147:12-13, 14-15, 19-20 Mt 17:22-27

23-6

Thứ Ba

15

Tr

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lễ Trọng
Đnl 31:1-8 Đnl 32:3-4, 7, 8, 9, 12 Mt 18:1-5, 10, 12-14

24-6

Thứ Tư

16

X

Thánh Stêphanô nước Hung Gia Lợi
Đnl 34:1-12 Tv 661-3, 5, 8, 16-17 Mt 18:15-20
(CM) Chân Phước Maria Sagrario Thánh Aloysius Gonzaga (OCD), Trinh nữ Tử đạo (Lễ Nhớ)

25-6

Thứ Năm

17

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Gs 3:7-11, 13-17 Tv 114:1-2, 3-4, 5-6 Mt 18:21-19:1
(CM) Chân Phước Angelus Augustine Mazzinghi, Linh mục (Lễ Nhớ)

26-6

Thứ Sáu

18

X

Thánh Jane Frances đệ Chantal, Tu Sĩ
Gs 24:1-13 Tv 136:1-3, 16-18, 21-22, 24 Mt 19:3-12
(CM) Chân Phước Jean-Baptiste Duverneuil, Michael Louis Brulard và James Gagnot, linh mục Tử đạo (Lễ Nhớ)

27-6

Thứ Bẩy

19

X

Thánh Gioan Eudes, Lm
Gs 24:14-29 Tv 16:1-2, 5, 7-8, 11 Mt 19:13-15

28-6

Chúa Nhật

20

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Is 56:1, 6-7 Tv 67:2-3, 5, 6+8 Rm 11:13-15, 29-32 Mt 15:21-28
Thánh Vịnh Tuần 4

29-6

Thứ Hai

21

Tr

Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Tl 2:11-19 Tv 106:34-35, 36-37, 39-40, 43, 44 Mt 19:16-22
(TĐVN) Thánh Giuse Đặng Đ́nh Viên, Lm.

30-6

Thứ Ba

22

Tr

Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Tl 6:11-24 Tv 85:9, 11-12, 13-14 Mt 19:23-30

1-7

Thứ Tư

23

X

Thánh Rose thành Lima, Đt
Tl 9:6-15 Tv 21:2-3, 4-5, 6-7 Mt 20:1-16

2-7

Thứ Năm

24

Đ

Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Tl 11:29-39 Tv 40:5, 7-8, 8-9, 10 Mt 22:1-14

3-7

Thứ Sáu

25

X

Thánh Louis Vua Nước Pháp; Joseph Calasanz, Lm
R 1:1, 3-6, 14-16, 22 Tv 146:5-6, 7, 8-9, 9, 10 Mt 22:34-40
(CM) Thánh Mary Chúa Giêsu chịu đóng đinh (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

4-7

Thứ Bẩy

26

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
R 2:1-3, 8-11; 4:13-17 Tv 128:1-2, 3, 4, 5 Mt 23:1-12
(CM) Chân Phước Jacques Retouret, Linh mục Tử đạo (Lễ Nhớ)

5-7

Chúa Nhật

27

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Is 22:19-23 Tv 138:1-2a, 2b-3, 6+8 Rm 11:33-36 Mt 16:13-20
Thánh Vịnh Tuần 1

6-7

Thứ Hai

28

Tr

Thánh Augustinô, Gmtsht
1 Txs 1:2-5, 8-10 Tv 149:1-2, 3-4, 5-6, 9 Mt 23:13-22
(CM) Chân Phước Alfonso Maria Mazurek, (OCD), Linh mục Tử đạo (Lễ Nhớ)

7-7

Thứ Ba

29

Đ

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Txs 2:1-8 Tv 139:1-3, 4-6 Mt 23:23-26

8-7

Thứ Tư

30

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Txs 2:9-13 Tv 139:7-8, 9-10, 11-12 Mt 23:27-32

9-7

Thứ Năm

31

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Txs 3:7-13 Tv 90:3-4, 12-13, 14, 17 Mt 24:42-51

10-7

Tháng Chín 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Txs 4:1-8 Tv 97:1, 2, 5-6, 10, 11-12 Mt 25:1-13
(CM) Thánh Têrêsa Margaret Redi (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

11-7 Đinh Dậu

Thứ Bẩy

02

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
1 Txs 4:9-12 Tv 98:1, 7-8, 9 Mt 25:14-30

12-7

Chúa Nhật

03

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Gr 20:7-9 Tv 63:2, 3-4, 5-6, 8-9 Rm 12:1-2 Mt 16:21-27
Thánh Vịnh Tuần 2

13-7

Thứ Hai

04

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Txs 4:13-18 Tv 96:1, 3, 4-5, 11-12, 13 Lc 4:16-30

14-7

Thứ Ba

05

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
1 Txs 5:1-6, 9-11 Tv 27:1, 4, 13-14 Lc 4:31-37
(TĐVN) Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Lm. và Giuse Hoàng Lương Cảnh, Y sĩ.

15-7

Thứ Tư

06

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:1-8 Tv 52:10, 11 Lc 4:38-44

16-7

Thứ Năm

07

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:9-14 Tv 98:2-3, 3-4, 5-6 Lc 5:1-11

17-7

Thứ Sáu

08

Tr

Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 1:15-20 Tv 100:1, 2, 3, 4, 5 Lc 5:33-39

18-7

Thứ Bẩy

09

Tr

Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 1:21-23 Tv 54:3-4, 6, 8 Lc 6:1-5

19-7

Chúa Nhật

10

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Ed 33:7-9 Tv 95:1-2, 6-7, 8-9 Rm 13:8-10 Mt 18:15-20
Thánh Vịnh Tuần 3

20-7

Thứ Hai

11

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cl 1:24 hay 2:3 Tv 62:6-7, 9 Lc 6:6-11

21-7

Thứ Ba

12

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cl 2:6-15 Tv 145:1-2, 8-9, 10-11 Lc 6:12-19
(CM) Chân Phước Mary Chúa Giêsu, (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

22-7

Thứ Tư

13

Tr

Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
Cl 3:1-11 Tv 145:2-3, 10-11, 12-13 Lc 6:20-26

23-7

Thứ Năm

14

Đ

Suy Tôn Thánh Giá. Lễ Kính
Cl 3:12-17 Tv 150:1-2, 3-4, 5-6 Lc 6:27-38

24-7

Thứ Sáu

15

Tr

Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 1:1-2, 12-14 Tv 16:1-2, 5, 7-8, 11 Lc 6:39-42

25-7

Thứ Bẩy

16

Đ

Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 1:15-17 Tv 113:1-2, 3-4, 5, 6-7 Lc 6:43-49

26-7

Chúa Nhật

17

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Hc 27:30-28:7 Tv 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 Rm 14:7-9 Mt 18:21-35
Thánh Vịnh Tuần 4
(TĐVN) Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Lm.
(CM) Thánh Albert Giêrusalem, Giám mục và nhà lập pháp Ḍng Cát Minh (Lễ Kính)

27-7

Thứ Hai

18

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Tm 2:1-8 Tv 28:2, 7, 8-9 Lc 7:1-10
(TĐVN) Thánh Đaminh Trạch, Lm.

28-7

Thứ Ba

19

X

Thánh Janurius, Gmtđ
1 Tm 3:1-13 Tv 101:1-2, 2-3, 5, 6 Lc 7:11-17

29-7

Thứ Tư

20

Đ

Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Tm 3:14-16 Tv 111:1-2, 3-4, 5-6 Lc 7:31-35
(TĐVN) Thánh Gioan Charles Tân, Lm.

1-8

Thứ Năm

21

Đ

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Tm 4:12-16 Tv 111:7-8, 9, 10 Lc 7:36-50
(TĐVN) Thánh Phanxicô Phan, Lm. và Tôma Trần Văn Thiện, Chủng sinh. Thánh vịnh tuần I.

2-8

Thứ Sáu

22

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:2-12 Tv 49:6-7, 8-10, 17-18, 19-20 Lc 8:1-3

3-8

Thứ Bẩy

23

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
1 Tm 6:13-16 Tv 100:2, 3, 4, 5 Lc 8:4-15

4-8

Chúa Nhật

24

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Is 55:6-9 Tv 145:2-3, 8-9, 17-18 Pl 1:20c-24, 27a Mt 20:1-16a
Thánh Vịnh Tuần 1

5-8

Thứ Hai

25

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm
Er 1:1-6 Tv 126:1-2, 2-3, 4-5, 6 Lc 8:16-18

6-8

Thứ Ba

26

X

Thánh Cosmas và Damian, Mm
Er 6:7-8, 12, 14-20 Tv 122:1-2, 3-4, 4-5 Lc 8:19-21

7-8

Thứ Tư

27

Tr

Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Er 9:5-9 Tb 13:2, 3-4, 6cd, 7-8, 6fg Lc 9:1-6

8-8

Thứ Năm

28

X

Thánh Wenceslaus, Lôrensô Ruiz và các Bạn Tử Đạo
Kg 1:1-8 Tv 149:1-2, 3-4, 5-6, 9 Lc 9:7-9

9-8

Thứ Sáu

29

Tr

Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Kg 1:15 hay 2:9 Tv 43:1, 2, 3, 4 Lc 9:18-22

10-8

Thứ Bẩy

30

Tr

Thánh Giêrômiô, Lmts
Dcr 2:5-9, 14-15 Gr 31:10, 11-12, 13 Lc 9:43-45

11-8

Tháng Mười 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa Nhật

01

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Ed 18:25-28 Tv 25:4-5, 6-7, 8-9 Pl 2:1-11 hay 1-5 Mt 21:28-32
Thánh Vịnh Tuần 2
(CM) Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (OCD), Trinh nữ và Tiến Sĩ Hội Thánh (Lễ Kính)

12-8 Đinh Dậu

Thứ Hai

02

Tr

Thiên Thần Hộ Thủ
Dcr 8:1-8 Tv 102:16-18, 19-21, 29, 22-23 Lc 9:46-50

13-8

Thứ Ba

03

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Dcr 8:20-23 Tv 87:1-3, 4-5, 6-7 Lc 9:51-56

14-8

Thứ Tư

04

Tr

Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
Nkm 2:1-8 Tv 137:1-2, 3, 4-5, 6 Lc 9:57-62

15-8

Thứ Năm

05

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm
Nkm 8:1-4, 5-6, 7-12 Tv 19:8, 9, 10, 11 Lc 10:1-12

16-8

Thứ Sáu

06

X

Thánh Bruno, Lm; Chân Phước Marie Rose Durocher, Đt
Br 1:15-22 Tv 79:1-2, 3-5, 8, 9 Lc 10:13-16
(TĐVN) Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, Cai đội.

17-8

Thứ Bẩy

07

Tr

Đức Mẹ Mân Côi
Br 4:5-12, 27-29 Tv 69:33-35, 36-37 Lc 10:17-24

18-8

Chúa Nhật

08

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Is 5:1-7 Tv 80:9+12, 13-14, 15-16, 19-20 Pl 4:6-9 Mt 21:33-43
Thánh Vịnh Tuần 3

19-8

Thứ Hai

09

X

Thánh Denis, Gm Gioan Leonardi, Lm và các bạn tử đạo
Gnh 1:1 hay 2:1, 11 Gnh 2:2, 3, 4, 5, 8 Lc 10:25-37

20-8

Thứ Ba

10

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gnh 3:1-10 Tv 130:1-2, 3-4, 7-8 Lc 10:38-42

21-8

Thứ Tư

11

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Gnh 4:1-11 Tv 86:3-4, 5-6, 9-10 Lc 11:1-4
(TĐVN) Thánh Phêrô Lê Văn Tùy, Lm.

22-8

Thứ Năm

12

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Mal 3:13-20 Tv 1:1, 1-2, 3, 4, 6 Lc 11:5-13

23-8

Thứ Sáu

13

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bẩy Mùa Quanh Năm
Ge 1:13-15; 2:1-2 Tv 9:2-3, 6, 16, 8-9 Lc 11:15-26

24-8

Thứ Bẩy

14

X

Thánh Callistus I, Ghtđ
Ge 4:12-21 Tv 97:1-2, 5-6, 11-12 Lc 11:27-28

25-8

Chúa Nhật

15

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Is 25:6-10a Tv 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 Pl 4:12-14, 19-20 Mt 22:1-14 hay 22:1-10
Thánh Vịnh Tuần 4
(CM) Thánh Têrêsa Giêsu, Trinh nữ và Tiến Sĩ Hội Thánh (Lễ Kính)

26-8

Thứ Hai

16

X

Thánh Hedwig, Tu Sĩ; Margaret Mary Alacoque, Đt
Rm 1:1-7 Tv 98:1, 2-3, 3-4 Lc 11:29-32

27-8

Thứ Ba

17

Đ

Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Rm 1:16-25 Tv 19:2-3, 4-5 Lc 11:37-41
(TĐVN) Thánh Phanxicô Isođorô Kính, Lm.

28-8

Thứ Tư

18

Đ

Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 2:1-11 Tv 62:2-3, 6-7, 9 Lc 11:42-46

29-8

Thứ Năm

19

Đ

Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 3:21-29 Tv 130:1-2, 3-4, 5-6 Lc 11:47-54

30-8

Thứ Sáu

20

X

Thánh Phaolô thành the Cross, Lm
Rm 4:1-8 Tv 32:1-2, 5, 11 Lc 12:1-7

1-9

Thứ Bẩy

21

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm
Rm 4:13, 16-18 Tv 105:6-7, 8-9, 42-43 Lc 12:8-12

2-9

Chúa Nhật

22

X

Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Is 45:1, 4-6 Tv 96:1+3, 4-5, 7-8, 9-10 1 Txs 1:1-5b Mt 22:15-21
Thánh Vịnh Tuần 1

3-9

Thứ Hai

23

X

Thánh Gioan thành Capistrano, Lm
Rm 4:20-25 Lc 1:69-70, 71-72, 73, 75 Lc 12:13-21
(TĐVN) Thánh Phaolô Tống Viết Bường, Quan thị vệ.

4-9

Thứ Ba

24

X

Thánh Antôn Claret, Tiến Sĩ
Rm 5:12, 15, 17-19, 20-21 Tv 40:7-8, 89, 10, 17 Lc 12:35-38
(TĐVN) Thánh Giuse Lê Đăng Thị, Cai Đội.

5-9

Thứ Tư

25

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:12-18 Tv 124:1-3, 4-6, 7-8 Lc 12:39-48

6-9

Thứ Năm

26

X

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:19-23 Tv 1:1-2, 3, 4, 6 Lc 12:49-53

7-9

Thứ Sáu

27

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm
Rm 7:18-25 Tv 119:66, 68, 76, 77, 93, 94 Lc 12:54-59

8-9

Thứ Bẩy

28

Đ

Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:1-11 Tv 24:1-2, 3-4, 5-6 Lc 13:1-9
(TĐVN) Thánh Gioan Đạt, Lm.

9-9

Chúa Nhật

29

X

Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Xh 22:20-26 Tv 18:2-3a, 3b-4, 47+51 1 Txs 1:5c-10 Mt 22:34-40
Thánh Vịnh Tuần 2

10-9

Thứ Hai

30

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:12-17 Tv 68:2, 4, 6-7, 20-21 Lc 13:10-17
(CM) Chân Phước Maria Teresa Thánh Giuse, (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

11-9

Thứ Ba

31

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:18-25 Tv 126:1-2, 2-3, 4-5, 6 Lc 13:18-21

12-9

Tháng Mười Một 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

01

Tr

Lễ Các Thánh. Lễ Trọng
Kh 7,2-4 9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5:1-12a
(TĐVN) Thánh Hiêronimô Liêm và Valentinô Vinh, Gm, Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng và Phêrô B́nh, Lm.

13-9 Đinh Dậu

Thứ Năm

02

Tm

Lễ Các Đẳng Linh Hồn. Lễ Nhớ
Lễ 1 Rm 6:3-9; Ga 6:51-59 Lễ 2 Kn 3:1-9; Lc 23:33,39-43 Lễ 3 Rm 5:4-11; Ga 17:24-26

14-9

Thứ Sáu

03

X

Thánh Martin đệ Porres, Tu Sĩ
Rm 9:1-5 Tv 147:12-13, 14-15, 19-20 Lc 14:1-6
(TĐVN) Thánh Phêrô Phanxicô Bắc, Lm.

15-9

Thứ Bẩy

04

Tr

Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 11:1-2, 11-12, 25-29 Tv 94:12-13, 14-15, 17-18 Lc 14:1, 7-11

16-9

Chúa Nhật

05

X

Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Mal 1:14b—2:2b, 8-10 Tv 131:1, 2, 3 1 Txs 2:7b-9, 13 Mt 23:1-12
Thánh Vịnh Tuần 3
(TĐVN) Thánh Thánh Đaminh Mầu, Lm.
(CM) Chân Phước Frances d'Amboise, Tu sĩ (Lễ Nhớ)

17-9

Thứ Hai

06

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Rm 11:29-36 Tv 69:30-31, 33-34, 36-37 Lc 14:12-14
(CM) Chân Phước Angel Prat i Hostench và 16 bạn tử đạo, Tu sĩ (Lễ Nhớ)
(CM) Thánh Nuno Alvares Pereira, Tu sĩ (Lễ Nhớ)

18-9

Thứ Ba

07

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Rm 12:5-16 Tv 131; 1, 2, 3 Lc 14:15-24
(TĐVN) Thánh Thánh Hyacintha Gia và Vinh Sơn Liêm, Lm.
(CM) Chân Phước Josepha Navál Girbes, (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

19-9

Thứ Tư

08

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Rm 13:8-10 Tv 112:1-2, 4-5, 9 Lc 14:25-33
(TĐVN) Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, Giuse Nguyễn Đ́nh Nghi, Martinô Tạ Đức Thịnh, Lm. và Martinô Thọ, Gioan Baotixita Cỏn, Giáo dân.
(CM) Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

20-9

Thứ Năm

09

Tr

Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Rm 14:7-12 Tv 27:1, 4, 13-14 Lc 15:1-10

21-9

Thứ Sáu

10

Tr

Thánh Lêo Cả, Ghts
Rm 15:14-21 Tv 98:1, 2-3, 3-4 Lc 16:1-8

22-9

Thứ Bẩy

11

Tr

Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Rm 16:3-9, 16, 22-27 Tv 145:2-3, 4-5, 10-11 Lc 16:9-15

23-9

Chúa Nhật

12

X

Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:12-16 Tv 63:2, 3-4, 5-6, 7-8 1 Txs 4:13-18 hay 13-14 Mt 25:1-13
Thánh Vịnh Tuần 4

24-9

Thứ Hai

13

Tr

Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 1:1-7 Tv 139:1-3, 4-6, 7-8, 9-10 Lc 17:1-6
(CM) Chân Phước Maria Teresa Scrilli, Trinh nữ (Lễ Nhớ)

25-9

Thứ Ba

14

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Kn 2:23-3:9 Tv 34:2-3, 16-17, 18-19 Lc 17:7-10
(TĐVN) Thánh Stêphanô Theođorô Thể, GM.
(CM) Các Thánh Ḍng Cát Minh (Lễ Kính)

26-9

Thứ Tư

15

X

Thánh Albertô Cả, Gmtsht
Kn 6:2-11 Tv 82:3-4, 6-7 Lc 17:11-19
(CM) Các linh hồn Ḍng Cát Minh (Lễ Nhớ)

27-9

Thứ Năm

16

X

Thánh Margaret nước Tô Cách Lan; Gertrude, Đt
Kn 7:22 hay 8:1 Tv 119:89, 90, 91, 130, 135, 175 Lc 17:20-25

28-9

Thứ Sáu

17

Tr

Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kn 13:1-9 Tv 19:2-3,4-5 Lc 17:26-37

29-9

Thứ Bẩy

18

X

Lễ cung hiến đền thờ Thánh Phêrô & Phaolô Tđ
Kn 18:14-16; 19:6-9 Tv 105:2-3, 36-37, 42-43 Lc 18:1-8

1-10

Chúa Nhật

19

X

Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Cn 31:10-13, 19-20, 30-31 Tv 128:1-2, 3, 4-5 1 Txs 5:1-6 Mt 25:14-30 hay 25:14-15, 19-21
Thánh Vịnh Tuần 1
(CM) Thánh Raphael Thánh Giuse (OCD), Linh mục (Lễ Nhớ)

2-10

Thứ Hai

20

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63 Tv 119:53, 61, 134, 150, 155, 158 Lc 18:35-43
(TĐVN) Thánh Phanxicô Xaviê Cần, Thầy giảng.

3-10

Thứ Ba

21

Tr

Lễ Đức Mẹ dâng ḿnh và Đền Thánh
2 Mcb 6:18-31 Tv 3:2-3, 4-5, 6-8 Lc 19:1-10

4-10

Thứ Tư

22

Đ

Thánh Cêcilia, Đttđ
2 Mcb 7:1, 20-31 Tv 17:1, 5-6, 8, 15 Lc 19:11-28

5-10

Thứ Năm

23

X

Thánh Clementô I, Ghtđ; Columban, Tu Viện Trường; Chân Phước Miguel Pro, Lmtđ
1 Mcb 2:15-29 Tv 50:1-2, 5-6, 14-15 Lc 19:41-44

6-10

Thứ Sáu

24

Đ

Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
1 Mcb 4:36-37, 52-59 1 Sb 29:10, 11, 11-12, 12 Lc 19:45-48
(TĐVN) Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, Phêrô Vơ Đăng Khoa, Lm. và Phêrô Cao, Gm.

7-10

Thứ Bẩy

25

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 6:1-13 Tv 9:2-3, 4, 6, 16, 19 Lc 20:27-40

8-10

Chúa Nhật

26

Tr

Lễ Chúa Kitô Vua. Lễ Trọng
(TĐVN) Thánh Tôma Đinh Viết Dụ và Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, Lm.

9-10

Thứ Hai

27

X

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Đn 1:1-6, 8-20 Đn 3:52, 53, 54, 55, 56 Lc 21:1-4
Thánh Vịnh Tuần 2

10-10

Thứ Ba

28

X

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Đn 2:31-45 Đn 3:57, 58, 59, 60, 61 Lc 21:5-11
(TĐVN) Thánh Anrê Trần Văn Thông, Quân nhân,

11-10

Thứ Tư

29

X

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Đn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28 Đn 3:62, 63, 64, 65, 66, 67 Lc 21:12-19
(CM) Chân Phước Denis Giáng sinh (OCD), Linh mục Tử đạo và Chân Phước Redemptus của Cross (OCD), tu sĩ Tử đạo (Lễ Nhớ)

12-10

Thứ Năm

30

Đ

Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22
(TĐVN) Thánh Giuse Du, Lm.

13-10

Tháng Mười Hai 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01

X

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Đn 7:2-14 Đn 3:75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 Lc 21:29-33

14-10 Đinh Dậu

Thứ Bẩy

02

X

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Đn 7:15-27 Đn 3:82, 83, 84, 85, 86, 87 Lc 21:34-36

15-10

Chúa Nhật

03

Tm

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7 Tv 80:2-3,15-16,18-19 1 Cr 1:3-9 Mc 13:33-37
Thánh Vịnh Tuần 1

16-10

Thứ Hai

04

Tm

Thánh Gioan Đamátxênô, Lmts
Is 2:1-5 (hay Is 4:2-6 in Year A) Tv 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9 Mt 8:5-11

17-10

Thứ Ba

05

Tm

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 11:1-10 Tv 72:1, 7-8, 12-13, 17 Lc 10:21-24
(CM) Chân Phước Bartholomew Fanti, Linh mục (Lễ Nhớ)

18-10

Thứ Tư

06

Tm

Thánh Nicôla, Tiến Sĩ
Is 25:6-10 Tv 23:1-3, 3-4, 5, 6 Mt 15:29-37

19-10

Thứ Năm

07

Tr

Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 26:1-6 Tv 118:1, 8-9, 19-21, 25-27 Mt 7:21, 24-27

20-10

Thứ Sáu

08

Tr

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ Trọng
Is 29:17-24 Tv 27:1, 4, 13-14 Mt 9:27-31

21-10

Thứ Bẩy

09

Tm

Thánh Juan Diego
Is 30:19-21, 23-26 Tv 147:1-2, 3-4, 5-6 Mt 9:3510:1, 6-8

22-10

Chúa Nhật

10

Tm

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-5, 9-11 Tv 85:9-10, 11-12, 13-14 2 Pr 3:8-14 Mc 1:1-8
Thánh Vịnh Tuần 2

23-10

Thứ Hai

11

Tm

Thánh Damasus I, Giáo Hoàng
Is 35:1-10 Tv 85:9-10, 11-12, 13-14 Lc 5:17-26

24-10

Thứ Ba

12

Tr

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 40:1-11 Tv 96:1-2, 3, 10, 11-12, 13 Mt 18:12-14
(TĐVN) Thánh Thánh Simon Phan Khắc Ḥa, Y sĩ.

25-10

Thứ Tư

13

Đ

Thánh Lucia, Đttđ
Is 40:25-31 Tv 103:1-2, 3-4, 8, 10 Mt 11:28-30

26-10

Thứ Năm

14

Tr

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Is 41:13-20 Tv 145:1, 9, 10-11, 12-13 Mt 11:11-15
(CM) Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục và Tiến Sĩ Hội Thánh (Lễ Kính)

27-10

Thứ Sáu

15

Tm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng
Is 48:17-19 Tv 1:1-2, 3, 4, 6 Mt 11:16-19

28-10

Thứ Bẩy

16

Tm

Thứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng
Hc 48:1-4, 9-11 Tv 80:2-3, 15-16, 18-19 Mt 17:10-13
(CM) Chân Phước Mary các Thiên Thần (OCD), Trinh nữ (Lễ Nhớ)

29-10

Chúa Nhật

17

Tm

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Is 61:1-2a, 10-11 Lc 1:46-48, 49-50, 53-54 1 Txs 5:16-24 Ga 1:6-8, 19-28
Thánh Vịnh Tuần 3

30-10

Thứ Hai

18

Tm

Thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Ds 24:2-7, 15-17 Tv 25:4-5, 6-7, 8-9 Mt 21:23-27
(TĐVN) Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Trương Văn Đường và Phêrô Vũ Văn Truật, Thày giảng.

1-11

Thứ Ba

19

Tm

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:1-2, 9-13 Tv 34:2-3, 6-8, 17-18, 19, 23 Mt 21:28-32
(TĐVN) Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, Thày giảng; Đaminh Bùi Văn Úy, Tôma Nguyễn Văn Đệ, Augustinô Nguyễn Văn Mới và Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân.

2-11

Thứ Tư

20

Tm

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Is 45:6-8, 18, 21-25 Tv 85:9-10, 11-12, 13-14 Lc 7:18-23

3-11

Thứ Năm

21

Tm

Thánh Phêrô Canisius, Lmts
Is 54:1-10 Tv 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13 Lc 7:24-30
(TĐVN) Thánh Phêrô Trương Văn Thi và Anrê Trần Anh Dũng, Lm.

4-11

Thứ Sáu

22

Tm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Is 56:1-3, 6-8 Tv 67:2-3, 5, 7-8 Ga 5:33-36

5-11

Thứ Bẩy

23

Tm

Thánh Gioan thành Kanty, Lm
St 49:2, 8-10 Tv 72:3-4, 7-8, 17 Mt 1:1-17

6-11

Chúa Nhật

24

Tm

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 Tv 89:2-3, 4-5, 27+29 Rm 16:25-27 Lc 1:26-38
Thánh Vịnh Tuần 4

7-11

Thứ Hai

25

Tr

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh. Lễ Trọng
Is 62,1-5; Cv 13,16-17, 22-25 Mt 1:1-25 hay Mt 1:18-25 Lễ Đêm Is 9:2-4,6-7; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14

8-11

Thứ Ba

26

Đ

Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; 7:54-59 Tv 31:3-4, 6, 7, 8, 17, 21 Mt 10:17-22

9-11

Thứ Tư

27

Tr

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4 Tv 97:1-2, 5-6, 11-12 Ga 20:2-8

10-11

Thứ Năm

28

Đ

Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52:2 Tv 124:2-3, 4-5, 7-8 Mt 2:13-18

11-11

Thứ Sáu

29

Tr

Thánh Tôma Becket, Gmtđ
1 Ga 2:3-11 Tv 96:1-2, 2-3, 5-6 Lc 2:22-35

12-11

Thứ Bẩy

30

Tr

Ngày Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17 Tv 96:7-8, 8-9, 10 Lc 2:36-40

13-11

Chúa Nhật

31

Tr

Thánh Gia. Lễ Trọng
St 15:1-6; 21:1-3 hay Tv 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9 hay Dt 11:8, 11-12, 17-19 Lc 2:22-40 hay 2:22, 39-40

14-11